Thursday, December 2, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดกทม.เปิดทำ บัตรประชาชน วันละ 60 คน จองคิวออนไลน์ และ Walk-in 0 4 ก.ย....

กทม.เปิดทำ บัตรประชาชน วันละ 60 คน จองคิวออนไลน์ และ Walk-in 0 4 ก.ย. 64กทม.คุมเข้มโควิด 50 เขตเปิดทำ บัตรประชาชน เฉพาะวันเวลาราชการ วันละ 60 คน จองคิวออนไลน์ และ Walk-in อย่างละ 30 คน พักกลางวัน 12.00-13.00 น.เพื่อทำความสะอาด


กทม.คุมเข้มโควิด 50 เขตเปิดทำ บัตรประชาชน เฉพาะวันเวลาราชการ วันละ 60 คน จองคิวออนไลน์ และ Walk-in อย่างละ 30 คน พักกลางวัน 12.00-13.00 น.เพื่อทำความสะอาด

วันที่ 3 ก.ย.64 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีความรุนแรงส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจำนวนข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยฝ่ายทะเบียนและฝ่ายปกครอง ทั้ง 50 สำนักงานเขต ยังคงเปิดให้บริการประชาชน จึงมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมกับการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานราชการในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงให้ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต ดำเนินการ ดังนี้

วันราชการปกติ (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น.

  • งานทะเบียน ด้านงานทะเบียนราษฎรให้บริการเฉพาะการรับแจ้งเกิด – ตายและให้บริการตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
  • งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการด้านบัตรประจำตัวประชาชน ทุกกรณีโดยกำหนดจำนวนผู้รับบริการ 60 คนต่อวัน แบ่งเป็นผู้รับบริการด้วยระบบจองคิวออนไลน์ (BMAQ) จำนวน 30 คน และผู้รับบริการที่ไม่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้า (Walk-in) จำนวน 30 คน งานทะเบียนทั่วไป ให้บริการตรวจ คัดและรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป

วันหยุดราชการ (วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-16.00 น.

  • ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด – ตาย งดจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ) และงานทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าวในทุกกรณี (ยกเว้นการแจ้งเกิดกรณีปกติ และการแจ้งตาย)

ในกรณีที่ประชาชนมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียนให้พิจารณาดำเนินการเป็นกรณีๆ ไป และหยุดพักกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

สำหรับฝ่ายปกครอง ในวันราชการปกติ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.) เปิดให้บริการประชาชนในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และหยุดพักกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น. เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด และให้พิจารณากำหนดสัดส่วนผู้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตามความเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน และไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ

รวมทั้งใช้มาตรการแอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด เช่น ไทยชนะ หมอชนะ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ รวมถึงดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโดยถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นการให้บริการงานทะเบียนและงานปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค.64 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จะคลี่คลาย 

237880500_3798664803566446_57

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

– เปิดจองคิวทำ ใบขับขี่ออนไลน์ กรมการขนส่งฯส่งเริ่ม 2 ก.ย. เผยเงื่อนไขเยียวยาใบอนุญาตหมดอายุ
– ใบขับขี่หมดอายุ ใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. 64 ขบ.ประสานตำรวจยืดเวลาผ่อนปรน
– กทม. เปิดศูนย์แจ้งปัญหาน้ำท่วม ตลอด 24 ชม. พร้อมจัดชุดปฏิบัติการลงหน้างานทันที

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments