Home ข่าวเด่น คปก.ไฟเขียวสร้างสาธารณูปโภค ดูแลเกษตรกรในเขตปฏิรูป บรรเทาความเดือดร้อน

คปก.ไฟเขียวสร้างสาธารณูปโภค ดูแลเกษตรกรในเขตปฏิรูป บรรเทาความเดือดร้อน

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

คปก. อนุมัติโครงการสาธารณูปโภค พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากกรณีวิกฤติภัยแล้ง เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรที่เพียงพอ

วันที่ 29 เม.ย.65 ที่ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมาย รมว.เกษตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) โดยมีวาระสำคัญในการอนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปีบัญชี 2565 ไตรมาสที่ 1

ดร.ทองเปลว เปิดเผยว่า การประชุม คปก. ครั้งนี้ ส.ป.ก. ได้เสนอขออนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จำนวน 4 สาย ระยะทางรวม 3.364 กิโลเมตร เนื่องจากถนนเดิมเป็นเส้นทางลูกรังที่สร้างผ่านแปลงเกษตรกรรมเพื่อเชื่อมโยงกับเส้นทางอื่นทำให้มีความลำบากในการเดินทางช่วงฤดูฝน ส.ป.ก. เพชรบุรี จึงได้ดำเนินการสำรวจปรับปรุงเป็นถนนหินคลุกเพื่อให้มีความเหมาะสมในการสัญจรและขนย้ายผลผลิตเกษตรกรรมของพี่น้องเกษตรกรมากขึ้น และ 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) สายที่ 2 พื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จ.สุราษฎร์ธานี (ชุมชนสันติพัฒนา) จำนวน 1 สาย ระยะทาง 2.091 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนี้ คปก. ยังให้ความสำคัญในเรื่องของสาธารณูปโภคโดยได้อนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีพื้นที่เป้าหมายโครงการฯ ปี 2565 จำนวน 182 แห่ง ครอบคลุม 16 จังหวัด เพื่อต้องการให้เกิดการสะสมความชื้นในพื้นที่ สามารถเก็บสะสมน้ำได้มากขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากกรณีวิกฤติภัยแล้ง และมีแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง

ด้านนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า สำหรับการอนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนฯดังกล่าว เป็นการพัฒนาแปลงที่ดินตามโครงการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 ซึ่งได้มีการอนุมัติหลักการใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในการพัฒนาทั้งสิ้น 7 กิจกรรม มีการอนุมัติโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2565 ไปแล้ว จำนวน 79 โครงการ 6 กิจกรรม ได้แก่ 1.งานสำรวจวางผังแม่บทการพัฒนา 2.งานปรับพื้นที่ 3.งานสำรวจรังวัดปูผังแบ่งแปลง 4.งานพัฒนาระบบโครงข่ายถนน 5.งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และ6.งานพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค (บ่อบาดาล) ดำเนินงานในพื้นที่ 12 จังหวัด จำนวน 39 แปลง จำนวนเงินทั้งสิ้น 233,652,612.00 บาทและเบิกจ่ายแล้ว 170,718,617.99 บาท ทั้งนี้ ส.ป.ก. มีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในทุกมิติและทุกโอกาส.

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign