Tuesday, October 19, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ส่งหนังสือแจง ก.ล.ต.ปมดีลทิพย์ ไฟเซอร์ 20 ล้านโดส

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ส่งหนังสือแจง ก.ล.ต.ปมดีลทิพย์ ไฟเซอร์ 20 ล้านโดส


ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ส่งหนังสือชี้แจง ก.ล.ต. หลังมีคำสั่งให้ส่งหนังสือชี้แจงภายใน 7 วัน ปมดีลซื้อ วัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส หลังกลายเป็นดีลทิพย์

newsqom.com

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ออกหนังสือแจ้งชี้แจงการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 เทคโนโลยี mRNA โดยระบุว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีหนังสือลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 โดยใช้อำนาจมาตรา 58 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) ให้ผู้บริหาร บริษัท ชี้แจงข้อมูลและนำส่งเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเปิดเผยคำชี้แจงดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ในหนังสือ

บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับหนังสือจาก สำนักงาน ก.ล.ต.แล้วโดยจะดำเนินการชี้แจงโดยละเอียดตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยขอให้ข้อมูลเบื้องต้นได้ดังนี้

1. บริษัทฯ “ไม่ได้ให้ข้อมูลการทำสัญญาหรือจะทำสัญญาร่วมกับกระทรวงกลาโหม” ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐเพื่อร่วมกันนำเข้าวัคซีนจริงโดยจะเปิดเป็นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักงาน ก.ล.ต.

2. บริษัทฯ ไม่ได้ใช้เงินสด เงินกู้ หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการวางมัดจำหรือค่าปรับมัดจำวัคซีน
3. วัคซีนจำนวน 20 ล้านโดสที่ได้มีการเจรจากับผู้แทนจำหน่ายแล้วนั้น ยังไม่มีการลงนามสั่งซื้อจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามระเบียบของรัฐแต่บริษัทฯ ยังไม่ละทิ้งความพยายาม โดยจำนวนวัคซีน และระยะเวลาการนำเข้าวัคซีนไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

อนึ่ง ขอเรียนให้ท่านทราบว่า“แม้บริษัทฯ ไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการสั่งซื้อวัคซีนโควิด 19 ตามกำหนดของรัฐ” แต่เป็นการ“ทำหน้าที่ในฐานะเอกชนและพลเมือง” ที่ไม่เพิกเฉยต่อสถานการณ์การระบาดของโรคที่มีในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้วิกฤตนี้ผ่านพ้นไปโดยเร็วRELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments