Saturday, October 16, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดนายกฯ ต่ออายุกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 19 คน อีก 1 ปี "แรมโบ้-นิพิฏฐ์-สรรเสริญ" ได้ไปต่อ

นายกฯ ต่ออายุกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 19 คน อีก 1 ปี “แรมโบ้-นิพิฏฐ์-สรรเสริญ” ได้ไปต่อ


ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 19 คน คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ

วานนี้ (6 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เห็นชอบให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งครบวาระหนึ่งปี คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน 19 ราย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายกรัฐมนตรีจึงให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ดังนี้

 1. นายประสาน หวังรัตนปราณี
 2. นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดิ์
 3. นายนภินทร ศรีสรรพางค์
 4. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
 5. นายสากล ม่วงศิริ
 6. 6.นายสรรเสริญ สมะลาภา
 7. นายนราพัฒน์ แก้วทอง
 8. พลตำรวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 9. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
 10. นายธีระยุทธ วานิชชัง
 11. นายชาญกฤช เดชวิทักษ์
 12. นายทวี สุระบาล
 13. นายทศพล เพ็งส้ม
 14. นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา
 15. นายเสกสกล อัตถาวงศ์
 16. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
 17. นายอภิวัฒน์ ขันทอง
 18. นายชื่นชอบ คงอุดม
 19. นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1-3 ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ลำดับที่ 4-6 ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ลำดับที่ 7-18 ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ลำดับที่ 19 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments