Sunday, October 24, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุด"นิด้าโพล"ชี้ ปชช.ไม่เห็นด้วยม็อบ 7 ส.ค.เชื่อมีผู้อยู่เบื้องหลัง ...

"นิด้าโพล"ชี้ ปชช.ไม่เห็นด้วยม็อบ 7 ส.ค.เชื่อมีผู้อยู่เบื้องหลัง 2021-08-15 09:41:10

ข่าวด่วน

“นิด้าโพล”เผยผลสำรวจ “ม็อบเยาวชนปลดแอก 7 ส.ค.” ปชช. ร้อยละ 51.74 เชื่อมีผู้อยู่เบื้องหลัง   ขณะที่ 35.43  ไม่เห็นด้วยเลย เพราะเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ ทำให้เกิดความวุ่นวาย บ้านเมืองไม่สงบสุข 

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ม็อบเยาวชนปลดแอก 7 ส.ค.” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9 – 11 ส.ค.2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการชุมนุมของ ม็อบเยาวชนปลดแอก 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีผู้อยู่เบื้องหลังของ ม็อบเยาวชนปลดแอก 7 ส.ค. พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.74 ระบุว่า มีผู้อยู่เบื้องหลัง ขณะที่ ร้อยละ 36.04 ระบุว่า ไม่มีผู้อยู่เบื้องหลัง และร้อยละ 12.22 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมของ ม็อบเยาวชนปลดแอก 7 ส.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 26.18 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ เป็นการแสดงออกที่ทำได้ในการเรียกร้องสิทธิ และเป็นวิถีทางแบบประชาธิปไตย เป็นการเรียกร้องความเป็นธรรม ไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาล อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เพื่อประเทศจะได้เดินหน้าต่อไปได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า การชุมนุมควรใช้วิธีที่เหมาะสมให้ยึดหลักสันติวิธี และไม่เห็นด้วยที่จะใช้ความรุนแรง ร้อยละ 19.19 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ เป็นการออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเล็งเห็นถึงปัญหาที่ประชาชนได้รับมากขึ้น เรียกร้องความยุติธรรม อยากเห็นบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ไม่เห็นด้วยที่จะใช้ความรุนแรงในการชุมนุม ร้อยละ 16.77 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ วิธีการรุนแรงเกินไป ก่อให้เกิดความวุ่นวาย มีวิธีการอื่นที่ดีกว่าการชุมนุม ขณะที่บางส่วนระบุว่า จะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ และอาจทำให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นได้ ร้อยละ 35.43 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ เป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ ทำให้เกิดความวุ่นวาย บ้านเมืองไม่สงบสุข เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดี ขณะที่บางส่วนระบุว่า อันตรายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ยังรุนแรงอยู่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และร้อยละ 2.43 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจRELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments