Home ข่าวเด่น "บิ๊กป้อม" ปลื้ม ทรัพยากรทะเล ป่าชายเลนสมบูรณ์ขึ้น เน้นประชาชนร่วมมือ

"บิ๊กป้อม" ปลื้ม ทรัพยากรทะเล ป่าชายเลนสมบูรณ์ขึ้น เน้นประชาชนร่วมมือ

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปลื้ม ทรัพยากรทะเล ป่าชายเลนสมบูรณ์ขึ้น ประชาชนช่วยดูแล กำชับ “วราวุธ” รมว.ทส. เน้นความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 65 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกรม ทช. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (กทช.) กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้ (วันที่ 12 พฤษภาคม 2565) มีหลายเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะการออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดตราด สตูล และภูเก็ต ให้เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ เพื่อรักษาพื้นที่ป่าชายเลน คงสภาพให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ รวมถึงกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จำนวน 7 พื้นที่ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา กระบี่ และตรัง ซึ่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งที่ต้องประกาศบังคับใช้ อย่างไรก็ตามกฎกระทรวงดังกล่าวได้ผ่านการระดมความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจและมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการและแนวทางเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรที่เป็นสมบัติของทุกคน อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการหารือกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก่อนจะประกาศบังคับใช้กันต่อไป ซึ่งตนได้เน้นย้ำเสมอถึงบทบาทของพี่น้องประชาชนในการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพื่อลดความขัดแย้งและเกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

“ที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนต่างให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างดี ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมขับเคลื่อน เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรประเทศอันเป็นสมบัติของมนุษยชาติ ทั้งนี้ รัฐบาลและคณะกรรมการฯ ยังคงต้องเร่งรัดอีกหลายเรื่องเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ยั่งยืน ซึ่งตนได้กำชับกับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะโครงการที่กำกับในระดับนโยบาย ขอให้เร่งเสนอคณะกรรมการฯ และขอให้ผ่านความเห็นจากพี่น้องประชาชนด้วย อีกทั้งต้องสะท้อนยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลเป็นเพียงกลไกในทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แต่ฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อน คือ พี่น้องประชาชนทุกคน ที่ผ่านมาความร่วมมือสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จและความสมบูรณ์ของทรัพยากร นโยบายรัฐบาล กำหนดขึ้นบนพื้นฐานของประโยชน์และความต้องการของประชาชน และเป้าหมายสูงสุด คือ ความสุขของประชาชนและความคงอยู่อย่างยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” พลเอกประวิตร กล่าว

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะรองประธานกรรมการฯ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งนี้ นอกจากพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ แล้วยังได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศให้บริเวณ เกาะโลซิน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2565 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นับเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลแห่งที่ 2 ความคืบหน้าโครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม จำนวน 7 ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งหลังจากจัดวางเป็นเวลา 1 ปี พบว่ามีการฟื้นตัวและเข้ามาอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีโครงการสำคัญใหม่ๆ เช่น โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการฯ จำนวน 44,891.20 ไร่ มีองค์กร/บุคคลภายนอกที่ขอเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 17 ราย

“ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต พ.ศ.2565 ต่อไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ชุดนี้จะยังคงกำกับและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจะประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานต่างๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แม้ว่าปี 2564 ที่ผ่านมา สรุปสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็ตาม ตนในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะไม่หยุดพัฒนาและเร่งรัดจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความคงอยู่อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วน” ซึ่งตนมั่นใจว่าทีมผู้บริหารของกระทรวง ทส. ไม่ว่าจะเป็น นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน มีความพร้อมที่จะเดินหน้าอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับพี่น้องประชาชนทุกคนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนไทยและนานาชาติ ซึ่งตนจะได้เข้าร่วมการประชุม UN Ocean Conference 2022 ณ เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2565 ตนจะได้ประกาศอย่างภาคภูมิใจให้ชาวโลกได้เห็นถึงความสำเร็จและความร่วมมือของพี่น้องประชาชนคนไทยที่ร่วมกันดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อย่างที่ไม่น้อยหน้าชาติใดในโลก” นายวราวุธ กล่าว

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวเสริมว่า ตนได้สรุปรายงานรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2564 โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดสามารถพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก เช่น โลมา วาฬ ฉลามวาฬ ได้มากขึ้นในหลายพื้นที่ รวมถึงผลการดำเนินงานภาพรวม ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างก้าวหน้าอย่างชัดเจนในปี 2564 โดยจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

“ตนได้นำเรียนต่อที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของหน่วยงานต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะทำงานภายใต้ชุดนี้ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีหน่วยงานเสนอโครงการทั้งสิ้น 68 โครงการ มีโครงการที่ได้รับความเห็นชอบในหลักการ จำนวน 17 โครงการ และได้จัดส่งให้กับสำนักงบประมาณเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแล้วอย่างไรก็ตาม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะเร่งดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการ กทช. อย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมถึงสร้างกลไกความร่วมมือของพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนให้เป็นเป็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” นายโสภณ กล่าวทิ้งท้าย.

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign