Home ข่าวเด่น มกอช.ยกระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อบริโภค เข้ามาตรฐาน GAP

มกอช.ยกระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อบริโภค เข้ามาตรฐาน GAP

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

มกอช.เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่โครงการหลวงฯ ยกระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดันฟาร์มปลาเรนโบว์เทราต์-ปลาสเตอร์เจียน เข้ามาตรฐาน GAP

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.65 นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า สัตว์น้ำจัดเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและจําเป็นสำหรับการบริโภค ปัจจุบันผลิตผลสัตว์น้ำได้จากการเพาะเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น มาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตสัตว์น้ำ จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการระบบการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหารให้กับผู้บริโภค  ดังนั้นคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงได้กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค (มกษ.7436-2563) เป็นมาตรฐานทั่วไป โดยมาตรฐานนี้มีขอบข่ายครอบคลุมกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งการเลี้ยงในบ่อและการเลี้ยงในแหล่งน้ำสาธารณะ ตั้งแต่การเลี้ยง การจับ จนถึงหลังการจับก่อนการขนส่งออกจากฟาร์ม แต่ไม่ครอบคลุมสัตว์น้ำ 3 ชนิด ได้แก่ จระเข้ สาหร่ายทะเล และกุ้งเครย์ฟิช และมาตรฐานนี้มีจุดเด่น คือ เกษตรกรสามารถขอการรับรองสัตว์น้ำหลายชนิดพร้อมกันได้ ภายใต้มาตรฐานฉบับเดียว

ทั้งนี้ มกอช.ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้งความสามารถในการตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคเบื้องต้นได้ จึงได้ร่วมกับสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP มกษ.7436-2563 สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์และปลาสเตอร์เจียน เข้าสู่ระบบการผลิตและรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค (มกษ. 7436-2563) โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเพาะเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์และปลาสเตอร์เจียนของสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

“ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง ได้ส่งเสริมในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ได้แก่ ปลาเรนโบว์เทราต์และปลาสเตอร์เจียน ซึ่งนับเป็นปลาเศรษฐกิจที่ประสบผลสำเร็จจากการพัฒนาวิจัยเพาะพันธุ์ ทั้งในรูปแบบการเพาะเลี้ยงและการให้ผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรม โดยจากการพัฒนาวิจัยเพาะพันธุ์ปลาเรนโบว์เทราต์ เคยเพราะเลี้ยงป้อนตลาดได้สูงสุด 20 ตันต่อปี ซึ่งปลาเทราต์เป็นที่นิยมในการบริโภคของตลาด หากสามารถเพาะเลี้ยงได้จะเป็นการลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้ปีละหลายตัน ส่วนปลาสเตอร์เจียนที่นิยมนำไข่ปลามารับประทาน ที่รู้จักกันในชื่อ “ไข่คาเวียร์” มีมูลค่าการจำหน่ายในท้องตลาดราคากิโลกรัมละกว่า 60,000 บาท ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นกัน” เลขาธิการ มกอช.กล่าว

เลขาธิการ มกอช. กล่าวอีกว่า ดังนั้นการยกระดับการพัฒนารูปแบบการผลิตและควบคุมคุณภาพของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค ให้มีการจัดการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน GAP สัตว์น้ำเพื่อการบริโภคให้กับสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลาเรนโบว์เทราต์และปลาสเตอร์เจียนของสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีคุณภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และสามารถแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารของไทยไปสู่ตลาดโลก

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign