Sunday, October 24, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดม.ธรรมศาสตร์ พร้อมนำเข้า วัคซีน - เวชภัณฑ์ แนวทางเดียวกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0 16 ส.ค. 6416 ส.ค....

ม.ธรรมศาสตร์ พร้อมนำเข้า วัคซีน – เวชภัณฑ์ แนวทางเดียวกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 0 16 ส.ค. 6416 ส.ค. 64 กรณี นำเข้า วัคซีน โควิด รศ.อานนท์ มาเม้า ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Arnon Mamout ระบุว่า ข่าวดีสำหรับประชาชนและสังคมไทยครับ


16 ส.ค. 64 กรณี นำเข้า วัคซีน โควิด รศ.อานนท์ มาเม้า ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Arnon Mamout ระบุว่า ข่าวดีสำหรับประชาชนและสังคมไทยครับ

วันนี้ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติโดยเอกฉันท์ให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อประกาศภารกิจและอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์โควิด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินการทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดหา นำเข้า หรือขึ้นทะเบียนบรรดาสิ่งจำเป็นทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นยา วัคซีน เวชภัณฑ์

เป็นการประกาศในทำนองเดียวกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับ เชื่อว่า ข้อบังคับนี้จะเป็นหมุดหมายที่ชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอประกาศตัวเคียงข้างประชาชนในการฝ่าฟันสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงนี้ ด้วยพละกำลังที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีครับ

ต่อมาได้มีการเปิดเผยจาก สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า มีมติโดยเอกฉันท์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2564 เห็นชอบให้ประกาศใช้ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564” ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าวในวันนี้แล้ว มีผลถัดแต่วันออกประกาศ โดยออกประกาศ ลงวันที่ 16 ส.ค.64

สำหรับการตราข้อบังคับฉบับดังกล่าว เป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 มาตรา 14 (1) และ (14) ประกอบกับมาตรา 23 (2) (4) ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ให้อำนาจสภามหาวิทยาลัยในการออกข้อบังคับเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทั้งในและต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในกิจการหรือภารกิจของมหาวิทยาลัยได้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและคณะวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวนมาก ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการให้บริการแก่สังคมในเรื่องการป้องกัน การแก้ไขปัญหาและการรักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สามารถเสนอต่ออธิการบดีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ ให้สามารถจัดหา ผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือขออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งอื่นที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง ทั้งที่ดำเนินการในประเทศและกับต่างประเทศได้

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้กำหนดให้สามารถกระทำได้ จะต้องเป็นไปเพื่อการป้องกันหรือบำบัดโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมและฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับนี้ มีผลในวันถัดจากวันที่ลงนามประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม2564 และมหาวิทยาลัยจะได้นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้บุคคล องค์กรที่เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอ ไฟเซอร์ ให้ด่านหน้า แฉ! พบแพทย์หญิงเมืองคอน วางแผนเนียนพาญาติมาฉีด

โรงพยาบาลภูมิพลฯ ยันไม่มี ไฟเซอร์ ฉีด VIP ชื่อซ้ำซ้อนจากระบบฐานข้อมูลกูเกิลฟอร์มผิดพลาด

สสจ.ชัยภูมิ แจง คำสั่งห้ามโพสต์ขอบคุณ ไบเดน มอบ ไฟเซอร์ ให้ด่านหน้า

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments