Home ข่าวเด่น ย้อนอดีตจากโรงทหารหน้า สู่กระทรวงกลาโหม ครบ 135 ปี

ย้อนอดีตจากโรงทหารหน้า สู่กระทรวงกลาโหม ครบ 135 ปี

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

เผลอแป๊บเดียว “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม นั่งในตำแหน่ง “รมว.กลาโหม” ครบ 3 ปี เป็น 3 ปีที่เปลี่ยนหลายมิติให้กองทัพเข้าสู่รั้ว อยู่ในกรมกอง ทำหน้าที่ของทหารอย่างแท้จริง เป็นกองทัพที่เข้มแข็ง โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง เน้นการฝึก ช่วยเหลือประชาชน และพัฒนาประเทศ รวมถึงเตรียมกำลังในการป้องกันประเทศ

เดินหน้าทำหน้าที่ สนามไชย 1 ครบ 3 ปี นำกองทัพแก้ปัญหาชาติ

เพราะหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตัดสินใจนั่งควบ รมว.กลาโหม ตั้งแต่ 30 ก.ค. 62 บทบาทการทำหน้าที่ “สนามไชย 1” จึงได้ทำงานใกล้ชิดกับ “กองทัพ” มากขึ้น แม้ “ผบ.เหล่าทัพ” ในยุคนี้ รุ่นเตรียมทหารจะห่างจาก พล.อ.ประยุทธ์ มากพอสมควร แต่พล.อ.ประยุทธ์ ได้พัฒนาและหลายช่องทางกระชับความสัมพันธ์กับ “ผบ.เหล่าทัพ” เพื่อให้เกิดความเข้าใจ โดยมี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ช่วยขับเคลื่อนบริหารงานในกระทรวง ทำหน้าที่เปรียบเสมือนตัวแทนเจ้ากระทรวง

แต่ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ มักใช้ช่องทางการประชุมสภากลาโหม สื่อสารและสั่งการกองทัพโดยตรง โดยให้อิสระในการปกครองดูแลกำลังพล เพราะจะไม่เข้าไปแทรกแซงกองทัพ โดยเห็นได้จากการปรับย้ายนายทหาร ที่ไม่เคยขอให้กองทัพปรับแก้รายชื่อจากที่เสนอขึ้นมา แต่จะย้ำให้กองทัพนำทหารสนับสนุนรัฐบาลแก้ปัญหาของชาติ

มอบเหล่าทัพจัดกิจกรรมช่วยเหลือปชช. สร้างการรับรู้การทำหน้าที่ของ กห.

ทั้งนี้ในวันที่ 8 เม.ย. 2565 กระทรวงกลาโหม จะครบรอบ 135 ปี พล.อ.ประยุทธ์ จึงได้กำชับให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ สนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการดำเนินพิธี และกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน การบริจาคโลหิต จิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมถึงการเยี่ยมเยียนทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

ตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้กับกำลังพล ครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมา ภารกิจ ความรับผิดชอบและหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคงที่มีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาเอกราชและอธิปไตยของประเทศ ธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ รวมถึงการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ และสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาประเทศ อันจะช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมต่อการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงกลาโหม และช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของทหาร

ย้อนอดีตจากโรงทหารหน้า จนมาเป็นกระทรวงกลาโหม

จะเห็นว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ชาติไทยดำรงการรักษาเอกราช อธิปไตย ด้วยการเสียสละเลือดเนื้อของคนในชาติร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ ภายใต้การนำของบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ด้วยความกล้าหาญ เสียสละของบรรพบุรุษและทหารกล้า จนเรามีผืนธงชาติ ภาษาและความมั่นคงดำรงอยู่ได้จนมาถึงวันนี้

โดยกิจการด้านการทหารของประเทศไทย มีการพัฒนาสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน จนเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนากรมยุทธนาธิการขึ้นที่โรงทหารหน้า ตามพระราชประสงค์ที่จะบริหารกิจการด้านการทหารให้มีรูปแบบเป็นสากล ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

จึงนับเป็นก้าวแรกแห่งการพัฒนากิจการทหารไทยที่ทันสมัย และได้ถือเอาวันที่ 8 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ปัจจุบันกระทรวงกลาโหมมีการจัดโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการได้

กลาโหมกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ กองทัพเตรียมกำลังป้องกันประเทศ

สำนักงานรัฐมนตรี มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองของรัฐมนตรีและกำกับดูแลสำนักงานจเรทหารทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานราชการประจำของกระทรวง

กองทัพไทย มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ โดยการเตรียมกำลังทหารในการป้องกันราชอาณาจักร และใช้กำลังทหาร ตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม และหน่วยงานในการกำกับดูแลของกระทรวงกลาโหม ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ปี 65 พร้อมควบคุมป้องกัน โควิด-19 ระยะยาว

ในปี 2565 กระทรวงกลาโหม ได้มีนโยบายเร่งด่วน เพื่อสานต่อแนวทาง การขับเคลื่อนประเทศภายใต้นโยบาย “รวมไทยสร้างชาติ” ของรัฐบาล รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนให้เตรียมความพร้อมในมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะยาวเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรม อันประกอบด้วย

การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ โดยให้ความสำคัญเร่งด่วนสูงสุดในการพิทักษ์รักษา ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มขีดความสามารถ

ปฏิรูปกองทัพ ปรับปรุงให้มีขนาดที่เหมาะสมโดยการลดกำลังพล

สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน การจัดทำแผนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ดำรงความร่วมมือกับ มิตรประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ดำรงการเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพโดยยึดหลักการป้องตนเอง และใช้การปฏิบัติการร่วมเป็นหลัก

การปฏิรูปกองทัพและการส่งเสริมการบริหารงาน โดยปรับปรุงโครงสร้างกองทัพให้มีขนาดที่เหมาะสมกับภัยคุกคามทุกมิติและทุกระดับ โดยปรับลดกำลังพลควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย พัฒนาการศึกษาของกำลังพลทุกระดับ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานได้จริงตามตำแหน่งหน้าที่

มุ่งวิจัยพัฒนายุทโธปกรณ์ ตรงตามความต้องการของกองทัพ

บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานข่าวกรอง เชื่อมโยงระบบภูมิสารสนเทศด้านการข่าวให้มีความทันสมัย โดยพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ด้านยุทโธปกรณ์ให้ตรงตามความต้องการของกองทัพ เสริมสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองและส่งออกเชิงพาณิชย์

รวมทั้งได้เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการ ด้านไซเบอร์ ตลอดจนพัฒนาระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีธรรมาภิบาล โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาให้กับประชาชน

การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติด้วยการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

กลาโหมพร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกมิติ และขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญ มั่นคง มั่งคั่ง

สนับสนุนการดำเนินการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) รวมไปถึงบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการในการบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

กระทรวงกลาโหมยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะพิทักษ์ รักษาและธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกมิติทุกรูปแบบ และพร้อมเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้การดูแล.

ผู้เขียน : ยุทธจักรเขียว

กราฟิก : Anon Chantanant ครับ

 

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign