Saturday, September 25, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ให้ อสม.เบิกค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่จริง จ่ายเดือนละ 1,000 บาท

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ให้ อสม.เบิกค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่จริง จ่ายเดือนละ 1,000 บาท


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านพ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยเสนอ ตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู่บ้าน (อสม.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 6 และข้อ ๓๐ แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศ กระทรวงสาธารณสุขไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการ ในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู่บ้าน (อสม.) ประกาศ กฎ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติของกฎหมายอื่นใดขัดหรือแย้งกับ ประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๕ ในประกาศนี้

“ค่าป่วยการ” หมายความว่า เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๘
“เจ้าหน้าที่สาธารณสุข” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้าง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้า หน่วยราชการสาธารณสุขในพื้นที่ให้ทําหน้าที่ส่งเสริม พัฒนา ดูแลกํากับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจําหมู่บ้านในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ข้อ 6 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๗ ให้กระทรวงสาธารณสุข กําหนดจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ทั้งประเทศ ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และมีสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการตามประกาศนี้
ข้อ ๘ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านซึ่งจะมีสิทธิได้รับค่าป่วยการตามประกาศนี้ จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์หรืออย่างน้อยสี่วัน ต่อเดือน ในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ
(๒) มีการปฏิบัติงานจริง และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีประธานอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้านหรือชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและรับรองรายงานผลการปฏิบัติงานตาม (๒) นั้น มีผลผูกพันกับผู้ตรวจสอบ และผู้รับรองตามกฎหมาย
(๓) ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เข้าประชุมหรืออบรมเพิ่มพูนความรู้อย่างน้อย หนึ่งครั้งต่อเดือน ในเรื่องที่เป็นความจําเป็นตามสภาพปัญหาของชุมชน หรือตามช่วงปฏิทินการรณรงค์ ของกระทรวงสาธารณสุขจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสรุปรายงานการประชุม ไว้ทุกครั้ง
ข้อ ๔ เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๔ (๒) แล้ว ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ตรวจสอบ และยืนยันการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบฐานข้อมูลค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู่บ้านอย่างสม่ําเสมอทุกเดือน
ให้สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนหรือ หน่วยบริการสาธารณสุขอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในการกํากับดูแลของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสํานักงาน สาธารณสุขจังหวัด ยืนยันข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านที่ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน เข้าในระบบ และให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดําเนินการยืนยันสิทธิรับค่าป่วยการของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เพื่อส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านเป็นรายบุคคลต่อไป
ถ้าการยืนยันสิทธิรับเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ไม่สามารถ ดําเนินการได้ทันตามกําหนดระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนดในแต่ละเดือน ให้ดําเนินการเบิกจ่ายเงิน ค่าป่วยการให้ในรอบถัดไป
ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ให้กรมบัญชีกลาง โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
ข้อ ๑๑ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านรายใด มีเหตุจําเป็นไม่อาจเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินค่าป่วยการได้ ให้ทําคําชี้แจงต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นรายบุคคล และให้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมข้อมูลและเหตุผลความจําเป็น ส่งให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเบิกจ่ายเงินสดเป็นรายบุคคลต่อไป
การเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการเป็นเงินสด ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ยืนยันการส่งรายงาน ผลการปฏิบัติงาน (อสม.๑) ในฐานข้อมูลค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านและ รวบรวมแบบ อสม.ด พร้อมทั้งใบสําคัญรับเงิน เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการให้กับอาสาสมัคร สาธารณสุขประจําหมู่บ้านโดยไม่ชักช้า เมื่อได้รับการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีของโครงการ ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกแล้ว
ให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้กําหนดแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (อสม.ด) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
ข้อ ๑๒ อัตราค่าป่วยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านให้เบิกจ่ายเป็นรายเดือน ในอัตราหนึ่งพันบาทต่อคน หรือตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการเสียชีวิต ระหว่างการรับเงินค่าป่วยการ ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดําเนินการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้กับ ทายาทผู้มีสิทธิ และให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดําเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลทันที
ข้อ ๑๔ การเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการที่ไม่ได้กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน หรือค่าจ้างของทางราชการโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอํานาจวินิจฉัยปัญหา รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ ๑ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมีคําสั่งมอบหมายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ที่มีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดที่ตนรับผิดชอบให้มีสิทธิรับเงินค่าป่วยการตามประกาศนี้ให้ครบตามจํานวน ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ข้อ ๒ ในระหว่างปีงบประมาณ หากมีกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขสามารถกําหนดจํานวน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านเพิ่มเติมจากจํานวนที่กําหนดไว้ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรเงินค่าป่วยการเพิ่มเติม มีคําสั่งมอบหมายอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา หมู่บ้านซึ่งมีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดที่ตนรับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมได้
ข้อ ๓ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติ งานรายเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
ข้อ ๔ เมื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานแล้วให้บันทึก ข้อมูลกิจกรรมเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบ เช่น
(๑) บันทึกข้อมูลกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
(๒) บันทึกข้อมูลกิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
(๓) บันทึกข้อมูลกิจกรรมการฟื้นฟูสุขภาพ
(๔) บันทึกข้อมูลกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(๕) บันทึกข้อมูลกิจกรรมการจัดการสุขภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมในแผนสุขภาพตําบล
(6) บันทึกกิจกรรมอื่นๆ ตามสภาพปัญหาสุขภาพของชุมชน
ข้อ ๕ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ (อสม. ๑) และส่งให้ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้านหรือชุมชนภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน
ข้อ 6  ให้ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้านหรือชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่ดําเนินการตรวจสอบและรับรองรายงานผลการปฏิบัติงานในแบบ (อสม. ๑) แล้วให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่ทําการตรวจสอบและยืนยันการส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน (อสม. ๑) ในระบบฐานข้อมูลให้เสร็จ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน และเก็บหลักฐาน (อสม. ๑) ไว้เพื่อตรวจสอบต่อไป
ข้อ ๒ ให้สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือหน่วยบริการสาธารณสุขอื่น ซึ่งไม่ได้อยู่ในการดูแลกํากับของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอตรวจสอบความ ถูกต้องของระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านที่มีสิทธิได้รับค่าป่วยการในภาพรวมของ อําเภอและยืนยันข้อมูลส่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบความ ถูกต้องของระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านที่มีสิทธิได้รับค่าป่วยการในภาพรวมของ จังหวัดและยืนยันข้อมูลส่งให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพภายในวันที่ ๘ ของทุกเดือน
ข้อ ๘ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ให้สามารถดําเนินการได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทาง ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกําหนด
ข้อ 9 ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู่บ้านที่มีสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในภาพรวมของประเทศยืนยันข้อมูล และส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง ตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments