Tuesday, November 30, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดราชกิจจาฯ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมครู ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา คำนึงถึงสิทธิเด็ก

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมครู ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา คำนึงถึงสิทธิเด็ก


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย.เป็นต้นไป

newsqom.com

วันที่ 10 ก.ย. 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีใจความว่า โดยที่เป็นการสมควร ให้มีประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ซึ่งกำหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ก.ค.ศ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงกำหนดประมวลจริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 2 “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ดังนี้

(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(3) กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

(4) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง

(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ที่สะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา

(6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

(7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(8) เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล

ข้อ 4 หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด จะต้องยึดถือหรือปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใด ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ นอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษานี้แล้ว จะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้นด้วย

ข้อ 5 การจัดทำแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษานี้ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ข้อ 6 ให้พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานี้ด้วย

ข้อ 7 ให้ประธาน ก.ค.ศ. รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ลงนามโดย ตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูRELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments