Home ข่าวเด่น "องคมนตรี" ลงพื้นที่เพชรบุรี ติดตามโครงการฯ ป้องกันภัยแล้ง-น้ำท่วม

"องคมนตรี" ลงพื้นที่เพชรบุรี ติดตามโครงการฯ ป้องกันภัยแล้ง-น้ำท่วม

by admin
0 comment

ข่าววันนี้

“พล.อ.อ.ชลิต” พร้อมด้วย “พล.อ.อ.จอม” นำคณะ กปร.ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.เพชรบุรี เพื่อการประกอบอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่ และป้องกันน้ำท่วม-ภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.65 พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร.และคณะ ได้เดินทางไปยัง โครงการชลประทานเพชรบุรี อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี

ในการนี้ องคมนตรี กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเห็นว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จะต้องให้มีการระบายน้ำให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมอบหมายให้คณะองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องน้ำท่วม ภัยแล้ง และการประกอบอาชีพของราษฎร

“หลังจากที่พระองค์ทรงครองราชย์จวบจนปัจจุบัน มีโครงการต่างๆที่ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประมาณ 101 โครงการ โดยเฉพาะด้านแหล่งน้ำมีกว่า 80% ของโครงการที่ทรงรับไว้ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” องคมนตรี กล่าว

ด้าน นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี เปิดเผยว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา จังหวัดเพชรบุรีจะมีน้ำใช้เพียงพอในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม ตลอดถึงการรักษาระบบนิเวศทุกกิจกรรมในพื้นที่ และมีกลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วย

“โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำจะร่วมประชุมก่อนการส่งน้ำและระหว่างส่งน้ำ ที่สำคัญจะต้องมีการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า หากฝนตกในพื้นที่น้อยก็อาจจะกระทบต่อการใช้น้ำของราษฎรในช่วงฤดูแล้งได้ ฉะนั้นการร่วมกันบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและรอบคอบจึงมีความสำคัญ” นายสมเกียรติ กล่าว

สำหรับโครงการประตูระบายน้ำราชประชานุเคราะห์ ตามแนวพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนั้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมถ์ จำนวน 18,100,000 บาท สำหรับทดรองจ่ายในการก่อสร้างประตูระบายน้ำราชประชานุเคราะห์ 4-12 จำนวน 9 แห่ง และทางน้ำล้นราชประชานุเคราะห์ 13 จำนวน 1 แห่ง เพิ่มเติมจากที่กรมชลประทานได้ดำเนินการ และทรงติดตามและพระราชทานพระราชดำริแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำอย่างต่อเนื่อง

โดยมีการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องจักร เพื่อผลักดันน้ำรวมทั้งขุดลอกแม่น้ำเพชรบุรี ที่เป็นเกาะแก่งตื้นเขิน และในปี 2562 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆในพื้นที่เพิ่มเติม อาทิ โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 1 และดอนขุนห้วย 2 เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงแก่ราษฎรตามพระราชประสงค์

ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีมีโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กว่า 70 โครงการ รวมถึงโครงการประตูระบายน้ำราชประชานุเคราะห์ตามแนวพระราชดำริ ที่สามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้แก่ราษฎรสามารถ เพื่อการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมเป็นอย่างดี

บาคาร่าออนไลน์

You may also like

About Us

We’re a media company. We promise to tell you what’s new in the parts of modern life that matter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit.

@2022 – All Right Reserved. Designed and Developed byu00a0PenciDesign