Sunday, September 19, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดเช็คเงินสด = เงินสดหรือไม่?

เช็คเงินสด = เงินสดหรือไม่?


#เศรษฐศาสตร์ตลาดสด จะมาไขปัญหา – เหตุใดเช็คเงินสดจึงไม่ถือเป็นเงินสด

เช็ค (cheque) คือ ตราสารหนี้ชนิดหนึ่ง ตราสารหนี้ คือ ตราสารทางการเงินที่เป็นหลักฐานการเป็นลูกหนี้ที่จะต้องชำระหนี้ตามจำนวนที่อยู่บนเช็ค โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย ให้กับเจ้าหนี้ ณ เวลาที่กำหนดในตราสารหนี้

เช็คมีหลักๆ 2 แบบ อยู่ที่ว่าใครเป็นลูกหนี้มีหน้าที่ชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือเช็ค

1. เช็คที่คนลงชื่อเซ็นกำกับ คือ ผู้มีบัญชีสินเชื่อกับธนาคารที่เรียกว่าบัญชีกระแสรายวัน บนเช็คจะมีเลขที่บัญชีของผู้สั่งจ่าย ซึ่งเป็นการระบุตัวตนผู้สั่งจ่ายหรือลูกหนี้ของเช็คใบนั้น

นาย A ผู้เซ็นเช็คซึ่งมีบัญชีกับธนาคาร B สามารถสั่งให้ธนาคาร B จ่ายเงินสดหรือโอนเงินให้แก่นาย C  โดยการเซ็นเช็คในบัญชีของตน เติมจำนวนเงินเอง กำหนดวันจ่ายเอง และผู้มีอำนาจสั่งจ่าย (นาย A) จะต้องเซ็นกำกับเพื่อยอมรับความเป็นลูกหนี้

ถ้าบัญชีของนาย A ไม่มีเงินหรือใช้วงเงินสินเชื่อเต็มแล้ว ต่อให้มีการสั่งจ่ายโดยเซ็นเช็คกำกับถูกต้อง ผู้ถือเช็ค (นาย C) ก็ไม่สามารถเบิกเงินได้ตามที่เขียนในเช็ค และธนาคารจะต้องแจ้ง ผู้สั่งจ่าย (นาย A) หรือที่เรียกกันว่า “เช็คเด้ง”

แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเช็คเด้ง ตามกฎหมาย ผู้เซ็นกำกับในเช็คใบนั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท (ไม่นับเป็นการใช้หนี้ให้กับผู้ทรงเช็ค (นาย C)) หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

เช็คแบบนี้หากผู้สั่งจ่ายสั่งให้จ่ายเงินสดแก่ผู้ทรงเช็คโดยไม่ระบุชื่อผู้รับ มักถูกคนไทยเรียกกันย่อๆ ว่า “เช็คเงินสด” ทั้งที่ไม่รับประกันว่า ผู้ถือเช็คจะได้เงินสดตามที่เขียนไว้ในเช็คหรือไม่ เพราะอยู่ที่สถานะของบัญชีสินเชื่อ/เงินฝากของผู้สั่งจ่าย และยังตั้งอยู่บนเงื่อนไขว่าผู้สั่งจ่ายไม่ได้สั่งระงับการจ่ายเงิน/ยกเลิกเช็คที่เซ็นไปแล้ว ซึ่งหากมีการยกเลิก ธนาคารต้องปฏิบัติตามคำสั่งยกเลิกของผู้สั่งจ่าย

2. แคชเชียร์เช็ค (cashier’s cheque) หรือเรียกว่า “เช็คเงินสด” เป็นเช็คที่มีการสั่งจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ที่มีชื่อระบุเป็นผู้รับเงิน คนเซ็นกำกับในเช็คเงินสดนี้ คือคนที่ได้รับมอบอำนาจจากธนาคารให้ลงนามแทนธนาคาร และธนาคารอยู่ในฐานะลูกหนี้ของเช็คฉบับนั้น

เมื่อนาย A ต้องการเช็คเงินสดเพื่อสั่งจ่ายให้นาย C โดยไม่มีบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารใดๆ หรือไม่มีสมุดเช็คนั่นเอง  นาย A ต้องซื้อเช็คเงินสดจากธนาคาร จ่ายเงินตามจำนวนที่จะจ่ายให้นาย C ให้กับธนาคารบวกค่าธรรมเนียมเช็ค

บนเช็คจะระบุชื่อนาย A ผู้สั่งจ่าย (ผู้ซื้อเช็คเงินสด/แคชเชียร์เช็ค) … ใต้คำว่า “in the order of” หรือ “สั่งจ่ายในนาม” เพื่อบอกว่าเช็คนี้มีธนาคารเป็นลูกหนี้ชำระแทนนาย A

หลังจากนาย C ได้เช็คเงินสดจากนาย A นาย C สามารถเอาเช็คเงินสดนั้นไปรับเงินจากธนาคารไม่ว่าจะเป็นรับเงินสด หรือเอาเงินที่ได้รับเข้าบัญชีธนาคารของนาย C

เช็คเงินสดนี้ ธนาคารเป็นผู้ออกและเซ็นกำกับรับผิดชอบการชำระเงิน ถ้าเกิดเหตุเช็คขึ้นเงินไม่ได้ ผู้ที่ถูกโทษเช็คเด้ง จะเป็นธนาคารไม่ใช่นาย A ผู้จ่ายเงินให้ธนาคารเพื่อซื้อเช็คเงินสดไปแล้ว

… เพราะฉะนั้นโอกาสที่เช็คเงินสดจะเด้งหรือขึ้นเงินไม่ได้นั้นแทบไม่มี

เช็คเงินสดเป็นตราสารหนี้ ไม่ใช่เงินสด

เพราะเงินสดสามารถเอาไปใช้ชำระหนี้ได้แม้ไม่มีการระบุเจ้าของ เช่น ถ้าโจรขโมยเงินคุณไป เขาสามารถเอาเงินคุณไปชำระสินค้า/บริการหรือชำระหนี้ได้ … แต่ผู้รับชำระหนี้ถือเป็นผู้รับของโจร

แต่ตราสารหนี้นั้น ความเป็นเจ้าของเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหมายถึงเจ้าหนี้ตามยอดหนี้ที่อยู่บนตราสาร เป็นผู้สามารถเรียกชำระหนี้ได้ตามกฏหมาย ถ้าคุณเป็นผู้ทรงเช็คเงินสด (ผู้ได้รับเช็คเงินสด) และต้องการเอาเช็คนั้นไปใช้ชำระหนี้ของคุณเอง คุณต้องสลักหลังโอนความเป็นเจ้าของหรือก็คือเปลี่ยนเจ้าหนี้ของตราสารหนี้

นั่นหมายถึงเช็คทั้ง 2 แบบ (เช็คสั่งจ่ายเงินสดและแคชเชียร์เช็ค) “ไม่ใช่และไม่เท่ากับ” เงินสด ไม่ว่าเช็คนั้นจะมีการขีดคร่อมหรือไม่ก็ตาม

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments