Saturday, September 25, 2021
Google search engine
Homeข่าวล่าสุดเอาแล้ว! สขร.สั่งป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน ประยุทธ์-วิษณุ - ข่าวสด

เอาแล้ว! สขร.สั่งป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน ประยุทธ์-วิษณุ – ข่าวสด


คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดผยข้อมูลข่าวสาร สั่งป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน ประยุทธ์และวิษณุ ยืนยันป.ป.ช.มีอำนาจและหน้าที่โดยตรง

newsqom.com

วันที่ 6 ส.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย คณะ 3 ครั้งที่ 12/2564 ประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ที่ประชุมได้พิจารณา เรื่องที่มีผู้อุทธรณ์ ขอตรวจบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงฝ่ายบริหาร จำนวน 2 ท่าน กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ.2562 แต่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ปฏิเสธการเปิดเผย

โดยให้เหตุผลว่าไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจคณะกรรมการป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่ยื่นไว้เป็นหลักฐาน ตามมาตรา 105 วรรคสี่ แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561

คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะยื่นไว้เพื่อเป็นหลักฐานก็ตาม แต่จุดมุ่งหมายสำคัญที่กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ก็เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตลอดจนเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่คณะกรรมการป.ป.ช.และสำนักงานป.ป.ช. มีหน้าที่โดยตรงในการเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบ ตามมาตรา 243 (3) ประกอบมาตรา 59 ของรัฐธรรมนูญ 2560

ประกอบกับประกาศคณะกรรมการป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 2561 ข้อ 7 กำหนดว่า ภายหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน หากมีการร้องขอเป็นหนังสือเพื่อขอตรวจดูบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ให้สำนักงานป.ป.ช.ที่ครอบครองดูแลเอกสารดังกล่าวจัดให้ผู้ร้องขอเข้าตรวจดูสำเนาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้ แต่มิให้คัดถ่ายสำเนาเอกสาร ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์เข้าตรวจดูได้ตามคำร้องขอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บุคคลที่ถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ส่วนคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วย พล.อ.กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ ประธานการประชุม พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ นายพีระศักดิ์ ศรีรุ่งสุขจินดา และนายธนกฤต วรธนัชชากุล เป็นต้นRELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments